برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1801)

رهبری درمدیریت اسلامی 33بخش دوم:بهداشت روانی 34تعریف 35نظریه ها361-نظریه پاولف362-نظریه مازلو363-نظریه اسکینر37 4-نظریه فروید 37 5-نظریه یونگ386-نظریه موری397-نظریه آدلر398-نظریه فروم409-نظریه اریکسون4010-نظریه هری استاک سالیوان4011-نظریه گوردون آلپورت 41 12-نظریه جورج کلی4213-نظریه آلبرت الیس 4314-الگوی پزشکی وروان Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1799)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………46تحلیل استنباطی نتایج بدست آمده درچارچوب سوالهای تحقیق………………………………………………51فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهاداتمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………66نتایج حاصل ازآزمون سوالات…………………………………………………………………………………………….66نتیجه کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………70پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….70پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..70موانع ومحدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..71فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………72ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..74فهرست جداول صفحهجدول 3-3توزیع جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………….42جدول 3-4توزیع حجم نمونه آماری Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1797)

2-2-2ریشه یابی معنای لغوی تربیت102-2-4- دیدگاههای اندیشمندان در باب تربیت122-3-1- معنای لغوی معنویت182-3-2-معنای اصطلاحی معنویت182-3-10- رابطه ی دین و معنویت292-5-1- معنای لغوی و اصطلاحی تربیت معنوی382-5-2- ویژگی تربیت معنوی382-5-3- تربیت معنوی و رابطه ی آن Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله c (1796)

بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» مرور ادبیات .و آثار این دو و آثار در غرب نوشته شده در 3ص ،مفاهیم اصلی را بیاورید در 12ص منظور از دموکراسی در این پایانامه مهم است Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1794)

۴-٢-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… 47۴-٣-آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………56۴-۴-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 65فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری5-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 675-2- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 675-3-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….. 695-4-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 69منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 70فهرست جداول سایت منبع عنوان صفحه جدول 1: Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1793)

2-5 پیشینه تحقیق482-5-1 تحقیقهای داخلی482-5-2 تحقیقهای خارجی50فصل سوم)روش تحقیق(553-1 مقدمه563-2 روش تحقیق573-3 فرضیههای تحقیق573-4 نحوهی گردآوری دادهها593-5 دوره زمانی تحقیق593-6 قلمرو مکانی تحقیق593-7 جامعه آماری 603-8 نمونه و روش نمونهگیری603-9 معرفی مدلهای متغییرهای تحقیق623-9-1 مدلهای Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1792)

2-4 روند کلی ارتباطات در شش مرحله مشخص162-5 دیدگاه های پیشگامان ارتباطات پیرامون تأثیرات رسانه های جمعی172-6 نظریه هانمن182-7 نظریه هایبرت192-8 نظریه «دنیس مک کوئیل»192-9 نظریه «هارولد لاسول» و «چارلز رایت میلز»202-10 «نظریه دهکده جهانی» Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1791)

2-۱4-۶ – قابلیت های رهبری و مدیریتی482-۱4-۷ -راهبردهای مناسب مشارکتی482-۱4-۸ – استفاده از سامانه های مدیریتی482-۱4-۹ -یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی482-۱4-۱۰ – مدیریت کیفیت محصول482-۱4-۱۱- نتایج عملکرد پایدار492-۱5 -مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی49۲-۱6 -پیشینه تحقیق55۲-۱6-۱- Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1790)

2-10- دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به ملاک مورد استفاده………………………………182-11- دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آن ها…………….202-12- دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به ارزشیابان……………………………………………. 272-13- مراحل Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (2269)

دانشکده کشاورزي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته کشاورزي (اصلاح نباتات) عنوان: بررسي ساختار تنوع ژنتيکي جمعيت هاي گندم نياي وحشي Aegilops crassa در ايران با استفاده از نشانگرهاي بين ريزماهواره ژنومي و صفات ريختي توسط: Read more…